preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Pisane provjere
Oko nas

Priloženi dokumenti:
UPISI 2017 2018.doc

Korisni linkovihttps://redbutton.mup.hr/
Arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

KRALJA ZVONIMIRA

SEGET DONJI

 

KLASA: 053-02/14-01/01

URBROJ:2184/03-1-02-14-1

Seget Donji, 13.01.2014.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Temeljem članka 114. stv. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od  9. siječnja 2014. godine OŠ kralja Zvonimira, objavljuje da je:

 

- na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem do povratka radnice sa rodiljnog / roditeljskog dopusta primljena  Marija Šistov, dipl. učitelj.

 

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.

 

 

 

 

Ravnatelj:

Dominik Matković, prof.

                           

 

 

                                             ****************************************************

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.    učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem  do povratka radnice sa bolovanja

 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:  rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola kralja Zvonimira, Hrvatskih žrtava 92, Seget Donji.

 

  

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove,  8. 1. 2014. godine.

 

      Rok za prijavu  kandidata od 8.1.2014. do 15.1. 2014. godine.

 

 

KLASA: 112-01/14- 01/01

URBROJ: 2184/03-1-01-14-1

Seget Donji,  8. 1.  2014.

                                                       Ravnatelj:

Dominik Matković, prof.

 

 

 

                                                           ************************************

 

    Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.    učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem  do povratka radnice sa rodiljnog / roditeljskog  dopusta

 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:  rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola kralja Zvonimira, Hrvatskih žrtava 92, Seget Donji.

 

  

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove,  12. 12. 2013. godine.

 

      Rok za prijavu  kandidata od 12.12.2013. do 20.12. 2013. godine.

 

 

KLASA: 112-01/13- 01/56

URBROJ: 2184/03-1-01-13-1

Seget Donji,  12. 12.  2013.

                                                       Ravnatelj:

Dominik Matković, prof.

 

 

                                                                                           ************************************

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

KRALJA ZVONIMIRA

SEGET DONJI

 

KLASA: 112-01/13-01/46

URBROJ:2184/03-1-02-13-47

Seget Donji, 15.11.2013.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

Temeljem članka 114. stv. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09, 92/10. , 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 12. studenog 2013. godine OŠ kralja Zvonimira, objavljuje da je:

 

- Na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem do povratka radnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta primljena je Zorica Zelalija, dipl. učitelj.

 

-Na radno mjesto učiteljice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem primljena je Ivana Brčić, dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik.

 

-Na radno mjesto učiteljice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme za rad u PŠ Ljubitovica primljena je Maja Muštra, dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik.

 

 

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.

 

 

 

 

Ravnatelj:

Dominik Matković, prof.

                          

                      

 

 

 

                              ******************************

          

                                   NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

                                                            ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. TAJNIK ŠKOLE  na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci  (stručno osposobljavanje za rad) – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i oglasnim pločama škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslika), domovnicu (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno na adresu škole: OŠ kralja zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, 21 218 Seget Donji.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (matična škola i područna škola Ljubitovica) dana 31.10.2013.

Rok za prijavu kandidata je od 31.10.2013. do 7.11.2013.

KLASA:112-07/13-01/

Urbroj:2184/13-1-01-13-1

Seget Donji, 30.10.2013.

Ravnatelj:
Dominik Matković, prof.

                                                                       

                                                                                              *****************************************

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem  do povratka radnice sa rodiljnog / roditeljskog  dopusta

 

  1. učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem

 

  1. učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme za rad u PŠ Ljubitovica.

 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:  rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola kralja Zvonimira, Hrvatskih žrtava 92, Seget Donji.

 

 

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove,  25. 09. 2013. godine.

 

      Rok za prijavu  kandidata od 26.9.2013. do 3.10. 2013. godine.

 

 

KLASA: 112-01/13- 01/46

URBROJ: 2184/03-1-01-13-1

Seget Donji,  25. 09.  2013.

                                       Ravnatelj:

Dominik Matković, prof.

 

                                                                                             ***************************************

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.       UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE  na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci  (stručno osposobljavanje za rad) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i oglasnim pločama škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno na adresu škole: OŠ kralja zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, 21 218 Seget Donji.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (matična škola i područna škola Ljubitovica) dana 27.08.2013.

Rok za prijavu kandidata je od 27.8.2013. do 3.9.2013.

KLASA:112-07/13-01/11

Urbroj:2184/13-1-01-13-1

Seget Donji, 26.8.2013.

Ravnatelj:
Dominik Matković, prof.

 

 

    ****************************************

 

Petak,19.04.2013.

 

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.       VJEROUČITELJ  na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci  (stručno osposobljavanje za rad) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i oglasnim pločama škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno na adresu škole: OŠ kralja zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, 21 218 Seget Donji.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (matična škola i područna škola Ljubitovica) dana 19.04.2013.

Rok za prijavu kandidata je od 19.4.2013. do 27.4. 12013.

 

KLASA:112-07/13-01/09

Urbroj:2184/13-1-01-13-1

Seget Donji, 18.4.2013.

Ravnatelj:
Dominik Matković, prof.

 

 

 

                                                                                             *************************************************

 

Petak,01.03.2013.

 

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.       Učitelj povijesti na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci (stručno osposobljavanje za rad) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i oglasnim pločama škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno na adresu škole: OŠ kralja zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, 21 218 Seget Donji.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Trogir i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (matična škola i područna škola Ljubitovica) dana 1.03.2013.

Rok za prijavu kandidata je od 2.3.2013. do 11.3.2013.

KLASA:112-07/13-01/05

Urbroj:2184/13-1-01-13-1

Seget Donji, 01.3.2013.

Ravnatelj:
Dominik Matković, prof.

 

 

                                                                                                    ***********************************************

 

Petak, 05.10.2012.

 

Natječaj za učitelja/ učiteljicu hrvtskog jezika i književnosti

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.      učitelj / ica hrvatskog jezika i književnosti– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem  (zamjena za bolovanje, rodiljni / roditeljski dopust).

 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu o nekažnjavanju (original - ne stariji od 3 mjeseca).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je  pozvati se u prijavi  na to pravo i o tome  priložiti dokaz u originalu.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

   **************************************************

 

 

Utorak, 21  veljače 2012 8:33

Natječaj za učitelj / ica engleskog jezika i književnosti 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12 - Uredba., 16/12.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.    učitelj/ica engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 19 sati tjedno za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem i za rad u područnoj školi u Ljubitovici do povratka radnice sa porodiljnog dopusta

 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

**************************************************

 

Srijeda, 02 Studeni 2011 20:25

Natječaj za učitelj / ica engleskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. učitelj / ica engleskog jezika– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem i za rad u područnoj školi u Ljubitovici (zamjena za rodiljni / roditeljski dopust).

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Natječaj traje od 4.11. do 11.11.2011. godine.
 

**************************************************

 

Ponedjeljak, 24 Listopad 2011 12:55

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik

 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto
 
 
 

1. stručni suradnik-psiholog– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Segetu Donjem i za rad u područnoj školi u Ljubitovici

 
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole.
 
**************************************************
 
Petak, 14 Listopad 2011 15:02

Natječaj za radno mjesto

 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto
 
 
1. učitelj/ica razredne nastave- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme za rad u PŠ Ljubitovica
 
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), a uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat morat će dostaviti po obavijesti o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu za zasnivanje radnog odnosa. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole.
 
Natječaj je objavljen dana 17.10.2011., a traje od 18.10.-25.10.2011.
 
 
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


KATALOG KNJIŽNICE


ERASMUS+

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 2. 2015.

Ovaj mjesec: 829
Danas: 2

Brojač

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

UDŽBENICI 2014./2015.
preskoči na navigaciju